fbpx

header bg middle 2017MIDDLE 11-13 ANYS

Col·legi CreaNova

 

MIDDLE A CREANOVA - 11 a 13 anys

middle 11 13 anys collegi creanova

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de Middle té un Tutor que s’encarrega de realitzar un seguiment personalitzat, de donar-li suport i ajuda a programar-se entorn els diferents projectes, tallers i presentacions. També l’ajuda amb el seu quadern de registre personal.

Cada professor actua com acompanyant, en diferents ambients preparats que són àrees curriculars que identifiquen les competències bàsiques i altres àrees d’interès per l’etapa, i a més és referent del grup. Realitza tallers, d’acord al programa curricular, dins dels diferents espais, amb els diferents grups naturals de treball, que són els principals eixos d’aprenentatge, i també d’acord a les peticions que, basant-se en els interessos dels alumnes, van sorgint a cada Assemblea de grup.

Es recalca especialment el desenvolupament de l’autonomia Social.


ALUMNAT:

Els nens/joves, en entrar en aquesta comunitat, poden començar a utilitzar ordinadors per als treballs de recerca i presentacions. Al llarg dels dos cursos acadèmics, hi ha dos eixos principals per assolir i ampliar el currículum personal:

 • Afermar els continguts de Elementary i desenvolupar noves eines d’aprenentatge dintre de les noves tecnologies i contexts reals.
 • Presa de contacte amb els continguts del currículum acadèmic de l’ESO i fent-se més responsables del procés d’autoavaluació, amb l’ajuda del seu registre diari.

L’assemblea té un paper imprescindible per arribar a acords com a grup, programar activitats conjuntes, assolir objectius comuns i resoldre conflictes.


OBJECTIUS GENERALS:

A més d’afermar les Competències Bàsiques establides per Elementary, es comencen a abordar les competències corresponents a High.

 • Aprenentatge significatiu, mitjançant projectes.
 • Adquisició d’eines per aprendre a aprendre.
 • Aprenentatge significatiu, amb materials sensorials i pràctics.
 • Aprenentatge transversal per  projectes.
 • Capacitat de resolució de conflictes en grup.
 • Treball en equip.
 • Desenvolupament d’eines d’intel·ligència emocional i social.
 • Aprenentatge de diferents idiomes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'estudi i autoavaluació de processos d'aprenentatge.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord als seus propis interessos i els de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en diferents contexts i mètodes.

TREBALL PER AMBIENTS, PROJECTES I ASSEMBLEA:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès. Hi ha diverses sales temàtiques, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i de consulta per desenvolupar les diferents assignatures troncals i optatives, sent aquestes:

Aules-laboratoris Assignatura troncal  
Aula Multimedia i d’idiomes Llengua estrangera Segona llengua estrangera
LiteLab, radio i redacció de premsa

Llengua Catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

 
Taller de Biologia Ciències de la Naturalesa Física i Química
MatLab i RoboLab/ Taller d’invents Matemàtiques/tecnologia  
Taller Geografia i Historia

Ciències socials, Geografia i

Història

Educació per a la ciutadania

Estudi de les religions

Biologia i Geologia
Pati, Sala Polivalent i pista esportiva Educació Física  

Taller de Cad i Disseny

Programació

Tecnologia

Tecnologia

Informàtica

Productora Musical i Vídeo    
Plàstica amb Educació Creadora Educació visual i plàstica Educació visual i plàstica
Expressió artística Música Música

TREBALL EN EQUIP:

De forma setmanal, s'estableix una Assemblea per grups o equips naturals de treball, on es discuteix i avaluen els projectes que es van elaborant, la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional, des del punt de vista cooperatiu.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.

El concepte d'equip s'entén des del principi de cooperació i coordinació entre diferents agents, on s'integren els tutors com a model.


CURRÍCULUM:

Les  hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es reparteixen en projectes, tallers i, sobretot, la lliure interacció als diferents ambients preparats, comptant amb la transversalitat de tots els projectes per a fomentar la lliure experimentació, la investigació i poder situar aquests aprenentatges significatius en contexts reals.

En aquesta etapa les noves tecnologies, com la robòtica, programació i totes les eines digitals del TecnoLab prenen protagonisme, així com el desenvolupament de meta projectes (grans projectes transversals amb resultats molt pràctics i reals).

S’aborda la preparació d’exàmens, amb la realització de proves en diferents formats i recerca d’informació en grup i de manera individual.

Dintre del període lectiu, es desenvolupen espais per al treball en equip, tant en espais d’Assemblea com en grups de treball i sessions de tutoria.

Es manté el principi de transversalitat en tots els aprenentatges i la connexió amb el context real, però l’orientació és cap el monitoratge dels aprenentatges a través de proves convencionals d’autoavaluació.

El principal objectiu en aquest cicle és obrir finestres a contextos de responsabilitat sobre el seu procés d’aprenentatge i entrar en contacte amb noves assignatures, amb projectes i treballs proposats pel tutor.


EXÀMENS:

L’avaluació és contínua, mitjançant el registre dels acompanyants, el llibre de registre d’assemblea i el llibre de registre de l’alumne/a (autèntic mètode d’avaluació i registre del seu procés d’aprenentatge).

Hi ha una avaluació per part del tutor personal que es realitza de forma conjunta, entre alumne/a i tutor, de forma mensual. Així es troben les dificultats i s’arriben a acords amb el tutor i els responsables d’àrea.


CONTINUÏTAT:

Col·legi CreaNova ofereix la continuïtat en el model educatiu a High.

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "MIDDLE A CREANOVA"

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989