fbpx

header bg high 2017HIGH 13-16 ANYS

Col·legi CreaNova

 

HIGH A CREANOVA - 13 a 16 anys

high 13 16 anys collegi creanova

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de High té un Tutor, entre el professorat, que s'encarrega de realitzar un seguiment mensual, personalitzat, dels objectius plantejats al jove, de donar-li suport i assessorament a la seva trajectòria acadèmica. Aquest tutor, té un paper de Coach, sobretot per ajudar-li a programar el seu currículum personal a la seva agenda d’activitats, presentant-li el currículum i les diferents assignatures i propostes.

Cada professor actua com a expert, en diferents àrees curriculars, i és referent de la seva disciplina pel grup. Realitza masterclass, proposades per ell mateix, d'acord al programa curricular, dins de l'espai lectiu destinat a cada matèria. Prepara i ofereix també tallers i projectes d’Investigació transversal de forma setmanal, per als diferents grups naturals de treball, que són els principals eixos d’aprenentatge, i també d'acord a les peticions que, basant-se en els interessos, van sorgint en cada Assemblea de grup.

El professorat, des del seu àmbit i desenvolupament professional, aporta projectes reals al context escolar. Aquests són projectes en els quals poden participar els alumnes com protagonistes d’acord a les seves possibilitats. Pot tractar-se de projectes relacionats amb el teatre, la ràdio, la TV, la robòtica, la cuina, l'astronomia, l'esport, la fotografia, el disseny gràfic, la música, la literatura....


ALUMNAT:

Els joves, en entrar en aquesta comunitat, reben un quadern personal on hauran de registrar, diàriament, les activitats a les que han participat, els projectes que estan desenvolupant i els objectius que han complert com a primer compromís amb el seu procés d'aprenentatge. A més, reben un dossier amb els objectius generals de l'etapa i les diferents assignatures a les que poden optar.

En aquest cicle, de tres cursos acadèmics, hi ha dos eixos principals per assolir i ampliar el currículum personal:

 • Treball en equip, gestió d’assemblea i adquisició de compromisos individuals, amb el propi programa d’aprenentatge.
 • Dinàmiques d’aprenentatge vivencial, mitjançant projectes transversals proposats per l’equip pedagògic.

Cada curs, en el primer quadrimestre, s’organitzen al seu quadern personal, els objectius, d’acord al programa curricular, els seus interessos i els aprenentatges pendents.  

Sobre aquest full de ruta, el tutor personal treballarà per contrastar les necessitats, interessos i motivacions personals de l'alumne amb les exigències curriculars, plantejant objectius, reptes i projectes de manera individual o de grup.

A través de les masterclass i les propostes setmanals de projectes, trobaran eines per complir els seus objectius i, sobre tot, es trobaran amb dificultats i requisits que hauran de superar, a nivell de grup i personal.

L’assemblea pren un paper imprescindible per arribar a acords com a grup, programar activitats conjuntes per assolir objectius comuns, resoldre conflictes i qüestionar tota la vida del centre, com a manera de posar en pràctica el govern del mateix. En aquesta etapa, es troben que l’assemblea es gestiona de manera cooperativa i col·laborativa, amb els primers reptes de govern, presa de decisions i resolució autònoma de conflictes.


OBJECTIUS GENERALS:

A més de les Competències Bàsiques establertes per a aquesta etapa: comunicatives (lingüística, audiovisual, artística i cultural), metodològiques (tractament de la informació i competència digital, matemàtica, d'aprendre a aprendre) i personals (d'autonomia i iniciativa personal), així com la competència en el coneixement i la interacció amb el món, social i ciutadana, es contempla:

 • Aprenentatge significatiu, mitjançant projectes.
 • Adquisició de coneixements de les assignatures troncals.
 • Aprenentatge en entorns reals.
 • Aprenentatge transversal.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Treball en equip.
 • Aprenentatge de diferents idiomes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'estudi i autoavaluació de processos d'aprenentatge.
 • Adquirir nivells de coneixements generals a cada matèria.
 • Accedir a plataformes de treball i aprenentatge virtual, al desenvolupament de projectes transversals i la realització de pràctiques en diferents disciplines, de la mà de professionals en actiu.
 • Adquirir una visió global, a nivell acadèmic, i una capacitat d'adaptació, amb recursos propis per al canvi i capacitat d'autocrítica que els permeti construir nous horitzons de forma ràpida.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord als seus propis interessos i els de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en diferents contexts i mètodes.

TREBALL PER AMBIENTS, PROJECTES I ASSEMBLEA:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès. Hi ha diverses sales temàtiques, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i de consulta per desenvolupar les diferents assignatures troncals i optatives, sent aquestes:

Aules-laboratoris Assignatura troncal  
Aula Multimedia i d’idiomes Llengua estrangera Segona llengua estrangera
LiteLab, radio i redacció de premsa

Llengua Catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

 
Taller de Biologia Ciències de la Naturalesa Física i Química
MatLab i RoboLab/ Taller d’invents Matemàtiques/tecnologia  
Taller Geografia i Historia

Ciències socials, Geografia i

Història

Educació per a la ciutadania

Estudi de les religions

Biologia i Geologia
Pati, Sala Polivalent i pista esportiva Educació Física  

Taller de Cad i Disseny

Programació

Tecnologia

Tecnologia

Informàtica

Productora Musical i Vídeo    
Plàstica amb Educació Creadora Educació visual i plàstica Educació visual i plàstica
Expressió artística Música Música

TREBALL EN EQUIP:

Contemplem el dia a dia de la etapa com un treball en equip (en primer lloc) i individual, on van progressant curs a curs.

L'abordatge de l'aprenentatge significatiu i l'estudi i preparació de proves es realitza amb el seguiment del tutor personal, dins del treball individual però compartint espais en cada àrea. Això ens permet monitorar, per part dels tutors i els propis joves, l'avanç individual en cada àrea, alhora que intercanviar informació i recursos en grup.

De forma setmanal, s'estableix una Assemblea per grups o equips naturals de treball, on es discuteix i avalua el govern de la comunitat, els projectes que es van elaborant (tant si surten per part del grup com per part dels tutors), la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional, des del punt de vista cooperatiu.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.

El concepte d'equip s'entén des del principi de cooperació i coordinació entre diferents agents, on s'integren els tutors com a model.


CURRÍCULUM:

Les 30 hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es reparteixen en projectes d’investigació, tallers i masterclass de les diferents matèries troncals i optatives i projectes personals, comptant amb la transversalitat de totes les assignatures per fomentar la comprensió global i poder situar aquests aprenentatges significatius en contextos reals (com a exemple, a les hores d'Educació Física, es treballaran conceptes de Física, Biologia, Matemàtiques...).

Durant les sessions teòriques i tallers proposats per l'equip docent, s'aborda la preparació d'exàmens, amb la realització de proves en diferents formats i recerca d'informació en grup i de manera individual.

Dintre del període lectiu es desenvolupen espais per a treball en equip, tant en espais d'Assemblea com en grups de treball i sessions de tutoria.

Es manté el principi de transversalitat en tots els aprenentatges i la connexió amb el context real però l'orientació és cap al monitoratge dels aprenentatges, a través de proves convencionals d'autoavaluació.


EXÀMENS:

L’avaluació és contínua, mitjançant el registre dels acompanyants, el llibre de registre d’assemblea i el llibre de registre de l’alumne/a (autèntic mètode d’avaluació i registre del seu procés d’aprenentatge).

Hi ha una avaluació per part del tutor personal que es realitza de forma conjunta, entre alumne/a i tutor, de forma mensual. Així es troben les dificultats i s’arriben a acords amb el tutor i els responsables d’àrea.

L'avaluació se centra en els resultats obtinguts, a les diferents proves. El jove és qui monitoritza, acompanyat del tutor, els seus avenços, punts forts i febles, permetent, de forma quinzenal, establir nous reptes i sessions específiques, amb els diferents coach per preparar-se, dins del seu projecte personal.


CONTINUÏTAT:

L'obtenció del títol de l’ESO habilita per anar a graus formatius mitjans o Batxillerats.
Col·legi Crea Nova ofereix la continuïtat en el model educatiu, amb tres modalitats de Batxillerats (Tecnològic, Social i Arts escèniques).

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "HIGH A CREANOVA"

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989