fbpx

header bg grau dam3dm 1


GRAU SUPERIOR "DAM&3DM"

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma & 3D Maker

 

Grau Superior DAM&3DM a CreaNova - Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma & 3D Maker

graus superiors dam3dm desenvolupament d aplicacions multiplataforma 3d maker collegi creanova 1

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.

LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.

QUÈ ÉS EL DAM&3DM?

Títol: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (RD 450/2010, de 16 d’abril)..
Grau: Grau Superior (GS). Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, APPs, Robots, petites màquines. / Dissenyar sistemes i peces mitjançant tecnologies 3D, CNC i Làser, crear noves impressores 3D, reparar-les. / Convertir-te en un inventor i desenvolupador de les teves pròpies idees. / Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
Família Professional: Informàtica i comunicacions.
Competència General: Desenvolupar software i hardware, APPs, participar en el disseny i realitzar-ne la programació, les proves i la documentació, d'acord amb els requisits funcionals, les especificacions aprovades i la normativa vigent.

graus superiors dam3dm desenvolupament d aplicacions multiplataforma 3d maker collegi creanova 2

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS:

+ DESENVOLUPAR
Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives i amb la usabilitat adequada, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
Desenvolupar aplicacions per a telèfons, APPs i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil utilitzant llibreries i tècniques de programació específiques.
Desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa emprant mecanismes de comunicació.
Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atenent-ne els requeriments.

+ CONFIGURAR
Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
Configurar aplicacions per distribuir preparant paquets autoinstal·lables amb assistents incorporats.

+ APLICAR 
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint-ne el pla de seguretat.

+ GESTIONAR
Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, la consistència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades.
Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i el desplegament d’aplicacions.
Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat.
Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge.

+ INTEGRAR
Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.
Crear ajudes generals i sensibles al context, utilitzant eines específiques i integrant-les en les seves corresponents aplicacions.
Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i les competències de les diferents persones.
Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, fent de mediador en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable, actuant en tot moment de forma respectuosa i tolerant.
Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

+ PARTICIPAR
Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

+ PROJECTAR i CREAR 
Dissenyar, acoblar i reparar impressores 3D, màquines de cort làser i CNC.
Crear i usar software de impressores 3D, màquines de cort làser i CNC.
Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.
Desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d’implantació verificant-ne el comportament i realitzant les modificacions necessàries.

+ EMPRENDRE 
Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

Les capacitats transversals que se desenvolupant en aquest Cicle, fomenten la creativitat, la resolució de problemes complexes, tant a nivell software como hardware d’un món tecnològic, molt canviant i en constant evolució. D’entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes en entorns FabLab, tallers de prototipatge, estudis de disseny....

graus superiors dam3dm desenvolupament d aplicacions multiplataforma 3d maker collegi creanova 3

OBJECTIUS GENERALS:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics i crear noves APPs connectades a màquines, robots i altres tecnologies.
 • Analitzar vulnerabilitats de seguretat i verificar sistemes. Crear noves eines de seguretat, tant virtuals com reals.
 • Disseny lògic de bases de dades, instal·lar i configurar mòduls i complements.
 • Dissenyar i crear entorns virtuals i videojoc.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades i connectades a petites màquines.
 • Gestionar i desenvolupar aplicacions de gestió.
 • Integrar en aplicacions multiplataforma continguts gràfics i components multimèdia.
 • Dissenyar software per a impressores 3D, màquines de tall làser i CNC.
 • Utilitzar programes i entorns de desenvolupament en robots, automatització i domòtica.
 • Seleccionar i utilitzar tècniques, llenguatges i entorns de desenvolupament, avaluant les seves possibilitats, per desenvolupar aplicacions en telèfons i altres dispositius mòbils.
 • Crear tutorials, manuals d’usuari i altres documents associats a una aplicació.
 • Analitzar i aplicar tècniques i llibreries específiques, simulant diferents escenaris, per desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa.
 • Reconèixer l’estructura dels sistemes ERP-CRM, identificant-ne la utilitat de cada un dels mòduls, per participar en la seva implantació.
 • Llenguatges i eines, per desenvolupar components personalitzats en sistemes ERP-CRM.
 • Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat, analitzant-ne les implicacions en l’àmbit de treball, per mantenir l’esperit d’innovació.
 • Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

MÒDULS I DURADA:

 

Mòduls Professionals Durada
Sistemes informàtics. 198
Bases de dades.

231

Programació. 297
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. 99
Entorns de desenvolupament. 66
Accés a dades. 132
Desenvolupament d’interfícies. 99
Programació multimèdia i dispositius mòbils. 99
Programació de serveis i processos. 99
Sistemes de gestió empresarial. 99
Formació i orientació laboral. 99
Empresa i iniciativa emprenedora. 66
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 99
Formació en centres de treball. 317

 

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "DAM&3DM A CREANOVA"

 

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989