fbpx

header bg grau ceo 1


GRAU SUPERIOR "CEO"

Comerç Emprenedor Online

 

Grau Superior CEO a CreaNova - Comerç Emprenedor Online

graus superiors collegi creanova ceo comerc emprenedor online 1

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


QUÈ ÉS EL CEO?

Títol: Tècnic superior en Comerç Internacional (RD 1574/2011, de 4 de novembre).
Grau: Grau Superior (GS). Desenvolupament d'una empresa cooperativa real amb els teus companys i creació de la teva empresa Start Up, per finançar la teva formació i projectes professionals / Pràctiques liderant i coordinant equips multidisciplinaris / Coach d’equips.
Família Professional: Comerç i màrqueting.
Competència General:
+    Dotar d’eines de lideratge, gestió d’equips multidisciplinaris, gestió y supervisió de operacions de comerç internacional i compra venda de mercaderies.
+    Recerca d'oportunitats de negoci i desenvolupament de noves vies de negoci emprenedor, associats a espais de coworking, starts ups...
+    Desenvolupament de estratègies de màrqueting, llançament de productes i comercialització en plataformes virtuals.

graus superiors collegi creanova ceo comerc emprenedor online 2


COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS:

+ CREAR  
Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una petita empresa amb presencia virtual, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers  i d'auto ocupació, aprofitant sinergies amb altres start ups.

+ IMPULSAR
Identificar, analitzar i impulsar oportunitats de mercats internacionals i desenvolupar estratègies d'explotació.

+ PRENDRE DECISIONS
Prendre decisions sobre l’entrada dels productes d’una empresa en els mercats emergents i plataformes virtuals de comerç, seleccionant les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per l’entrada en aquests mercats.

+ PLA DE MÀRQUETING
Elaborar un pla de màrqueting, seleccionant la informació de base, analitzant les relacions entre les diferents variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per l’entrada en mercats virtuals.

+ CONTACTAR
Identificar i contactar amb clients i proveïdors, gestionant els contractes mercantils internacionals i controlant i supervisant el desenvolupament i l’evolució de les vendes, per assegurar-se de l’acompliment de les condicions contractuals pactades.

+ GESTIONAR
Realitzar la gestió administrativa d’operacions d’importació i exportació, venda i distribució en canals de distribució innovadors.
Realitzar la gestió financera de les operacions de comerç internacional, determinant els costos i gestionant la cobertura adequada dels riscos.
Organitzar el magatzematge i la gestió de canals de distribució, (proveïdors, transport).
Gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i seguretat de pagaments virtuals.

+ COMUNICAR  
Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions de comerç.
Comunicar-se en entorns multidisciplinaris, utilitzant vies de comunicació eficaces.

+ OPERAR  
Utilitzar internet i qualsevol altre sistema digital, com a plataforma publicitària i aparador obert al món que facilita la realització de vendes a qualsevol client nacional o internacional.
Adaptar-se a les noves situacions laborals, liderar equips de treball i fomentar el treball autònom.

+ RESOLDRE  
Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia, amb creativitat, innovació i esperit de millora, fomentant el treball en equip.

+ ORGANIZAR  
Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

+ GENERAR  
Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals.

+ SUPERVISAR  
Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”.

+ PARTICIPAR
Participar activament en la vida econòmica, social i cultural del seu entorn.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

Dintre de CEO es desenvolupa a més altres capacitats, entre las que destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

graus superiors collegi creanova ceo comerc emprenedor online 3


OBJECTIUS GENERALS:

 • Conèixer i valorar les fonts i productes financers disponibles (crèdits, préstecs i altres instruments financers), així com les possibles subvencions i seleccionar les més convenients per a l’empresa, analitzant la informació comptable i avaluant els costos, riscos, requisits i garanties exigides per les entitats financeres, per obtenir els recursos financers necessaris requerits.
 • Elaborar informes comercials, aplicant tècniques estadístiques a la informació disponible en un sistema d’informació de mercats (SIM), configurant-lo i obtenint i analitzant la informació necessària per la presa de decisions en l’activitat comercial de l’empresa en el exterior.
 • Elaborar i analitzar les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució, seleccionant les més adequades per a la presa de decisions sobre l’entrada dels productes d’una empresa als mercats exteriors.
 • Seleccionar la informació de base o briefings de productes, analitzant les relacions entre les diferents variables que intervenen en el màrqueting mix internacional, per a l’elaboració d’un pla de màrqueting.
 • Consultar bases de dades i publicacions i utilitzar els mitjans i sistemes de comunicació, valorant els diferents factors de risc, per identificar i contactar amb clients i proveïdors.
 • Participar en les diferents fases que defineixen un acord contractual mercantil de caràcter internacional, realitzant ofertes, identificant la normativa de contractació internacional i formalitzant els documents necessaris.
 • Identificar la normativa aplicable, els organismes i institucions competents i els tràmits i gestions elaborant la documentació necessària per realitzar la gestió administrativa d’operacions d’importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies.
 • Obtenir informació, gestionar els tràmits i omplir la documentació necessària per a l’obtenció de crèdits vinculats a les operacions d’importació/exportació i projectes internacionals, determinant i gestionant els riscos i costos financers associats.
 • Interpretar la normativa, identificar els tràmits i preparar la documentació necessària per al finançament de projectes i per la participació en concursos i licitacions internacionals.
 • Analitzar els processos de magatzematge i els mètodes de gestió de stocks aplicables en l’organització d’un magatzem, valorant la distribució interna i el sistema de manipulació de les mercaderies, aplicant la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, garantint-ne la integritat i optimitzant els recursos disponibles, per organitzar el magatzematge de les mercaderies.
 • Analitzar i comparar els diferents mitjans de transport, els costos, la protecció física de la mercaderia i la documentació de trànsit internacional, proposant alternatives i respectant la normativa que regeix l’enviament de mercaderies i el trànsit de viatgers, per realitzar la planificació de rutes a llarga distància.
 • Identificar i determinar els documents i els tràmits necessaris, interpretant la legislació vigent, per gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals.
 • Gestionar en anglès les relacions derivades del comerç internacional tant amb clients com amb proveïdors, organismes públics, banca nacional i internacional i amb tots els operadors que intervenen en operacions internacionals.
 • Emprar les eines més característiques d’internet i d’altres sistemes digitals per donar a conèixer l’empresa internacionalment, vendre a través de la botiga virtual i gestionar la facturació electrònica de les vendes internacionals realitzades.
 • Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d’aprenentatge relacionats amb l’evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l’esperit d’actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
 • Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l’organització del treball i de la vida personal.
 • Prendre decisions de forma fonamentada analitzant les variables implicades, integrant sabers d’àmbits diferents i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en aquestes decisions, per fer front i resoldre situacions diferents, problemes o contingències.
 • Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l’organització i coordinació d’equips de treball.
 • Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental per garantir entorns segurs.
 • Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l’accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.
 • Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d’aprenentatge, per valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de la qualitat.
 • Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d’iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d’una petita empresa o emprendre un treball.
 • Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu de la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

MÒDULS I DURADA:

 

Mòduls Professionals Durada
Gestió administrativa del comerç internacional. 231
Finançament internacional.

132

Mitjans de pagament internacionals. 99
Gestió econòmica i financera de l’empresa. 132
Transport internacional de mercaderies. 132
Logística de magatzematge. 132
Màrqueting internacional. 99
Sistema d’informació de mercats. 99
Negociació internacional. 99
Comerç digital internacional. 66
Anglès. 132
Segona llengua estrangera. 132
Formació i orientació laboral. 99
Projecte de comerç internacional. 66

 

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "GRAU SUPERIOR CEO (Comerç Emprenedor Online) A CREANOVA"

 

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989