fbpx

header bg elementary 2 2017ELEMENTARY 6-11 ANYS

Col·legi CreaNova

 

ELEMENTARY A CREANOVA - 6 a 11 anys

elementary 7 11 anys collegi creanova

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC. organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de Elementary 6-11 té un Tutor que s’encarrega de realitzar un seguiment personalitzat, de donar-li suport i l’ajuda a programar-se entorn els diferents projectes, tallers i presentacions. També l’ajuda amb el seu quadern de registre personal.

Cada professor actua com acompanyant, en diferents ambients preparats que són àrees curriculars que identifiquen les competències bàsiques i altres àrees d’interès per l’etapa, i a més és referent del grup. Realitza tallers, d’acord al programa curricular, dins dels diferents espais, amb els diferents grups naturals de treball, que són els principals eixos d’aprenentatge, i també d’acord a les peticions que, basant-se en els interessos dels alumnes, van sorgint a cada Assemblea de grup.


ALUMNAT:

Els nens, en entrar en aquesta comunitat, han de portar un quadern personal i un estoig. Al llarg dels  cinc cursos acadèmics, hi ha dos eixos principals per assolir i ampliar el currículum personal:

 • Treball per ambients, en grup i individual, amb gestió d’assemblea i adquisició de compromisos individuals.
 • Treball amb materials que aporten les destreses i coneixement necessaris per adquirir les competències bàsiques i eines personals.

A través dels tallers i les propostes setmanals de projectes per grups, els nens/es trobaran eines per complir els seus objectius i, sobretot, es trobaran amb dificultats i requisits que hauran de superar, a nivell de grup i personal.

L’assemblea pren un paper imprescindible per arribar a acords com a grup, programar activitats conjuntes, per assolir objectius comuns, i resoldre conflictes.


OBJECTIUS GENERALS:

A més de les Competències Bàsiques establides per a aquesta etapa: comunicatives (lingüística, audiovisual, artística i cultural), metodològiques (tractament de la informació i competència digital, matemàtica, d’aprendre a aprendre) i personals (d’autonomia i iniciativa personal), així com la competència en el coneixement i la interacció amb el món, social i ciutadana, es contempla:

 • Aprenentatge significatiu, mitjançant projectes.
 • Adquisició d’eines per aprendre a aprendre.
 • Aprenentatge significatiu, amb materials sensorials i pràctics.
 • Aprenentatge transversal per petits projectes.
 • Capacitat de resolució de conflictes en grup.
 • Treball en equip.
 • Desenvolupament d’eines d’intel·ligència emocional i social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'investigació i recerca.
 • Adquirir nivell de coneixements generals i les capacitats marcades per les 8 competències bàsiques.
 • Accedir al desenvolupament de projectes transversals individuals i en equip.
 • Adquirir una visió global, en l'àmbit acadèmic, una capacitat d'adaptació, amb recursos propis per al canvi i capacitat d'autocrítica que els permeti construir nous horitzons de forma ràpida.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord amb els seus propis interessos i els de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en diferents contexts i mètodes.

TREBALL PER AMBIENTS, PROJECTES I ASSEMBLEA:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès, oberts al lliure moviment. Hi ha diverses sales tematitzades, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i de consulta per desenvolupar les diferents competències i interessos:

Aules-ambients Assignatura
Taller d’idiomes i jocs del món. Llengua estrangera
LiteLab-Biblioteca i espai de lecto-escriptura

Llengua Catalana i literatura

Llengua Castellana i literatura

Teatre, Cant, Música, Taller de plàstica-manualitats Educació artística
Matemàtiques Creatives Matemàtiques
TecnoLab Coneixement del medi natural, social i cultural
Espais esbarjo, gespa, estructures motricitat i piste Educació Física - Multi esports
Ambient de jocs de taula i història Educació per a la ciutadania i els drets humans
Manualitats i Art Educació Visual i Plàstica
Lab Educació Creadora i Lab Expressió Educació artística
Ambient d’Assemblea Treball en equip i assemblea

 


TREBALL EN EQUIP:

Contemplem el dia a dia de l'etapa com un treball individual, on van progressant curs a curs cap al treball en equip, a través de l'assemblea.

No es realitzen proves de nivell, ni exàmens, com mètode d’avaluació. Amb el seguiment del tutor, dins del treball individual, i compartint espais a cada àrea, es realitza una avaluació continua i una valoració de les necessitats de reforç en les diferents àrees. Això, ens permet monitorar, per part dels tutors i els mateixos nens i nenes, l'avanç a cada àrea i intercanviar informació i recursos en grup.

De forma setmanal, s'estableix una Assemblea per cicles, on es discuteix i avalua el govern de la comunitat, els projectes que es van elaborant (tant si surten per part del grup com per part dels tutors), la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.


CURRÍCULUM:

Les  hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es reparteixen en projectes, tallers i, sobretot, la lliure interacció als diferents ambients preparats, comptant amb la transversalitat de tots els projectes per a fomentar la lliure experimentació, la investigació i poder situar aquests aprenentatges significatius en contexts reals.

Es desenvolupa el càlcul i la  geometria com a mètode d’aprenentatge significatiu, amb materials com l’àbac, la taptana, la taula perforada i altres. L’aprenentatge de les ciències es dóna mitjançant l’experimentació i les pràctiques vivencials, així com la preparació de presentacions públiques per la seva part.


CONTINUÏTAT:

Col·legi CreaNova ofereix la continuïtat en el model educatiu, amb Middle. Es tracta d’una etapa de transició abans de submergir-se en la ESO, on es refermen els coneixements de Elementary i s’assoleix la intel·ligència Social i Emocional necessària per al canvi d’etapa.

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "ELEMENTARY 6-11 ANYS A CREANOVA"

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989