fbpx

header bg batxillerats 2017BATXILLERATS 16-18 ANYS

Col·legi CreaNova

 

BATXILLERATS A CREANOVA

nous batxillerat 16 18 anys collegi creanova

"PRESENTACIÓ BATXILLERATS CREANOVA"

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El col·legi CreaNova és un centre educatiu Innovador, gestionat per “Grupo CreaNova Concept”, que lidera el projecte i desenvolupa altres activitats com, Catering Ecològic, MakersLab, Mentoring a projectes tecnològics innovadors, entre d’altres. “Grupo CreaNova” pertany a Fundació NEC, organització sense ànim de lucre, que té una experiència de 15 anys en la investigació i aplicació pràctica d’un nou model educatiu.
La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerats i als Graus Superiors, té com a valors l’aprendre a aprendre i l’educació integral, tenint en compte la realitat social actual i de futur.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, Escola Pestalozzi, M. Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i de l’aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar la autonomia i la iniciativa pròpia, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius a la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de Batxillerat té el tutor que és el seu coach personal i s'encarrega de realitzar un seguiment quinzenal dels objectius plantejats pel jove, de donar suport i qüestionar la seva trajectòria acadèmica i, sobretot, d'assessorar-lo a nivell d'acompanyament emocional.

Cada professor actua com a expert, en diferents àrees curriculars, i és referent de la seva disciplina per al grup. Realitza masterclass, tallers i training sessions proposades pels alumnes, d'acord al programa curricular, dins de l'espai lectiu destinat a cada assignatura troncal i de modalitat. El professor prepara i ofereix també projectes de treball transversal per als diferents grups, d'acord als interessos i peticions dels alumnes.


ALUMNAT:

En el procés per entrar a CreaNova, cada alumne realitza una entrevista on exposa el seu  projecte personal de futur i entrega un dossier amb la redacció d'aquest. Els nois i noies que entren a la comunitat de Batxillerat, reben un programa complet amb els objectius generals de l'etapa, en les diferents branques a les que poden optar. Disposen d'un coach personal i un expert en emprenedoria que els acompanyarà en el seu recorregut.

En aquest cicle, de dos cursos acadèmics, CreaNova ofereix tres itineraris que abarquen totes les modalitats de batxillerat:

 • Emprenedoria Tecnològica (modalitat de Ciències I Tecnològia)
 • Emprenedoria Social (modalitat de Humanitats I Ciències Socials)
 • Arts Escèniques, Creació Digital i Musical (modalitat d’Arts)

Cada curs s'organitza en matèries comunes a les tres modalitats, matèries específiques de cada modalitat ofertes pel centre i matèries optatives de les altres modalitats.

El tutor personal treballarà per contrastar les necessitats, interessos i motivacions personals de l'alumne amb les exigències curriculars, plantejant objectius, reptes i projectes de manera individual o de grup. Ajudarà a l'alumne a crear-se una agenda que estableix un acord-compromís i que serveix de monitoratge del seu pas per l'etapa.

A través de les masterclass, les training sessions advanced (de nivell curricular de Batxillerat) i les sessions de nivells d'ESO (per a reforçar continguts), trobaran eines per complir els seus objectius.
Una de les qualitats diferencials d’aquest batxillerat és introduir la branca d’emprenedoria dins el currículum com a eina fonamental per desenvolupar el seu futur.


batxillerat 16 18 anys collegi creanova

 

OBJECTIUS GENERALS:

A més de les Competències Bàsiques establertes per a aquesta etapa (comunicació, recerca, gestió i tractament de la informació, eines digitals, personal/interpersonal i coneixement i interacció amb el món) es contempla:

 • Aprenentatge significatiu.
 • Preparació per a proves selectives.
 • Aprenentatge en entorns reals.
 • Autonomia en la presa de decisions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'estudi i autoavaluació de processos d'aprenentatge.
 • Adquirir nivells de coneixements específics per a les proves selectives, sense perdre de vista la veritable vocació i/o orientació professional.
 • Adquirir una visió global a nivell acadèmic i capacitat d'adaptació, recursos propis per al canvi i capacitat d'autocrítica que permeti construir nous horitzons de forma ràpida.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord als seus propis interessos i als de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en contextos diferents, nous mercats i exigències laborals, diferents mètodes...

TREBALL PER AMBIENTS:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès. Hi ha diverses sales, sota l'arquitectura d'espais de coworking, amb una taula individual i box propi, on l'alumne/a disposa del seu entorn de treball, materials i eines, compartint el mateix espai físic amb la resta de companys de la comunitat. Aquestes sales estan disposades de tal manera que els diferents equips dels tres tipus de Batxillerat estan barrejats per garantir una relació entre assignatures, disciplines i interessos.

D'altra banda, disposen d'aules temàtiques per desenvolupar les diferents assignatures troncals i de modalitat, compartides amb els cursos d’ESO.


TREBALL EN EQUIP:

Contemplem el dia a dia del centre com un espai on es combina treball individual i treball en equip.

L'abordatge de l'aprenentatge significatiu i l'estudi i preparació de proves es realitza, amb el seguiment del tutor personal, dins del treball individual però compartint espais en l'àrea de coworking. Això ens permet monitorar, per part dels coach i els propis joves, l'avanç en cada àrea i intercanviar informació i recursos de persona a persona.

El treball en equip dins de les training sessions, assemblees i projectes-treballs en grup, és fonamental al Col·legi CreaNova.

De forma setmanal s'estableix una Assemblea per grups o equips naturals de treball on es discuteix i avalua el govern del centre, els projectes que es van elaborant (tant si provenen d’una iniciativa del grup com d’un suggeriment dels coach), la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional, des del punt de vista cooperatiu.

En aquestes sessions el mateix grup s'auto-avalua i serveixen també com a motor d'auto-motivació.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.

El concepte d'equip s'entén des del principi de cooperació i coordinació entre diferents agents, on s'integren els coach, com un més (cadascun en el seu paper, però sense més capacitat de decisió que la resta).


CURRÍCULUM:

El 60% de les 30 hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es dedica a masterclass i training session de les diferents matèries comunes i de modalitat, comptant amb la transversalitat de totes les assignatures per a fomentar una comprensió i poder situar aquests aprenentatges significatius en contextos reals.

Durant les sessions teòriques, preparatòries i tallers proposats per l'equip docent, s'aborda la preparació d'exàmens, amb la realització de proves en diferents formats i recerca d'informació en grup i de manera individual.

L'horari d'aquestes sessions i la distribució dins de la jornada es realitza mitjançant el consens de tot el grup, durant les sessions setmanals d'Assemblea o òrgan d'autogestió.

El 40% del període lectiu es desenvolupa a l’espai de coworking per a treball en equip, desenvolupant projectes reals amb coach i experts en emprenedoria.

El programa curricular és presentat a principi de cada curs a cada alumne/a i és aquest, en coordinació amb el tutor, qui elabora un programa i calendari per estructurar la seva jornada.

Es redueix la càrrega de matèria al mínim, filtrant l'important i necessari. D'aquesta manera, se li dóna més importància, durant el primer curs, a la necessitat d'abordar des de la pràctica en els tallers proposats i permetre la presa de decisions de forma autònoma, recolzats pel grup i el tutor.

Durant el segon curs, s'inverteix el currículum, bolcant tots els esforços en la preparació de proves selectives, elaboració d'esquemes de treball, mètodes d'estudi i simulacions. Sempre dins del 60% dedicat a la part troncal.

Durant aquest curs, es van descartant assignatures en les que el jove no es troba interessat, una vegada explorades des de la pràctica, i s'elabora un itinerari personalitzat, orientat cap a la branca seleccionada.

Es manté el principi de transversalitat en tots els aprenentatges i la connexió amb el context real però l'orientació és cap al monitoratge dels aprenentatges, a través de proves convencionals d'autoavaluació.


EXÀMENS:

El principal objectiu en aquest curs és obrir finestres a l'experiència real i entrar en contacte amb diferents disciplines, projectes i treballs.

Hi ha una avaluació per part del tutor personal que es realitza de forma conjunta, entre alumne/a i tutor, de forma setmanal.

En aquest espai, es determina la consecució dels objectius plantejats pel mateix jove i es va determinant la necessitat d'abordar altres àrees i disciplines que permetin tenir una visió més integral i més eines per poder triar futurs projectes i estudis superiors.

Durant el segon curs, l'avaluació es centra en els resultats obtinguts a través de les diferents proves. El jove és qui monitora, al costat del tutor, els seus avenços, punts forts i febles, permetent, de forma quinzenal, establir nous reptes i sessions específiques amb els diferents coach per preparar-se, dins del projecte personal de cada alumne/a.


CONTINUÏTAT:

L'obtenció del títol de Batxillerat habilita per anar a la Universitat (una vegada superades les proves d'accés, PAU), per fer un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de formació professional i per al món laboral.

L'obtenció dels diplomes internacionals permetrà als alumnes accedir en millors condicions a estudis en universitats i centres de formació professional internacionals.

La continuïtat en el model educatiu de CreaNova es pot fer a través del Graus Superiors en Comerç Emprenedor Online (CEO) i Multiplataform Developer i 3D Maker (MD3DM). Els alumnes d’Arts Escèniques podran continuar els seus estudis a l’Institute of Arts Barcelona.

 

VEURE / DESCARREGAR PDF "BATXILLERATS A CREANOVA"

 

 

info@collegicreanova.org
(+34) 93 252 61 61 de 9 a 18h
facebook collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova   youtube logo creanova    linkedin creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
GPS 41.480552 | 2.055989